Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prodena B.V.

ARTIKEL 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Prodena B.V., de Gebruiker van deze gemene voorwaarden. 
Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Gebruiker een overeenkomst aangaat, handelend of niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot verkoop die tussen gebruiker en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: onder “producten” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle goederen welke door Gebruiker aan Koper worden aangeboden op grond van een koopovereenkomst, in het kader van dienstverlening of anderszins;
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Gebruiker en op alle overeenkomsten die door Gebruiker met Koper zullen
worden gesloten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van Koper wordt door Gebruiker
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
2.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
ARTIKEL 3 – Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Gebruiker is eerst gebonden, doordat Gebruiker een opdracht/bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. (bedrijf )is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering (en/of opdracht) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een order heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de voorraad, komt de (koop)overeenkomst tot stand doordat Gebruiker geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Koper, dan wel doordat Gebruiker aan een om levering verzocht hebbende Koper een factuur zendt.
3.3 Alle opgaven door Gebruiker van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Gebruiker kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte afbeeldingen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer de Koper aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Gebruiker of van de afbeeldingen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.4 Door Gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven haar eigendom, dan wel de eigendom van haar leveranciers of producenten. Deze afbeeldingen, tekeningen en dergelijke mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker worden gekopieerd of vermenigvuldigd, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.
ARTIKEL 4 – Prijzen
4.1 Alle prijzen van Gebruiker zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij bestellingen vanaf EUR 250,- neemt Gebruiker de eventuele verzendkosten voor haar rekening. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Gebruiker zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.2 De door Gebruiker genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op haar (inkoop)prijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft Gebruiker het recht de verhogingen aan de Koper door te berekenen.
4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Gebruiker de producten
heeft gekocht.
4.4 Koper vrijwaart Gebruiker van alle kosten en schade die voor Gebruiker mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Koper niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat Koper onjuiste of ontijdige gegevens heeft verstrekt aan Gebruiker en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante
EG-lidstaat.
ARTIKEL 5 – Betalingsvoorwaarden
5.1 Elke Overeenkomst wordt door Gebruiker aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de Koper op grond van door de Gebruiker in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Gebruiker gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Koper op verzoek en ten genoegen van Gebruiker zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling voor levering (dan wel
dienstverlening) per bank te geschieden, in acht nemende de geldende betalingscondities en termijnen van Gebruiker, zoals vermeld op de offerte.
5.4 Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Gebruiker, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Gebruiker accepteert geen algemene voorwaarden van de Koper.
5.5 Zolang de Koper de door hem verschuldigde (koop)som c.q. tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Gebruiker gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
5.6 Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Koper binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
5.7 Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke handelsrente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.8 Indien Verkoper na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.
5.9 Indien door Gebruiker, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een
fataal karakter.
ARTIKEL 6 – Afleveringstermijn, annulering, verbod op (door)verkoop
6.1 De door Gebruiker opgegeven afleveringstermijn voor producten – en/of termijn voor het
verrichten van diensten – is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Gebruiker geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Gebruiker verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Gebruiker zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Gebruiker opgegeven (lever)tijden zijn slechts indicatief. Gebruiker heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Gebruiker. Indien Gebruiker voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Koper moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Gebruiker, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.
6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft Koper geen recht op (schade) vergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
6.4 Gebruiker heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.
6.5 Indien de Koper de order annuleert c.q. opzegt zonder uitdrukkelijke (voorafgaande) instemming van Gebruiker, is hij (Koper) ten minste twintig procent (20%) van de overeengekomen prijs aan Gebruiker verschuldigd. Naast vergoeding van voormelde (annulerings)kosten, behoudt Gebruiker al haar wettelijke rechten op schadevergoeding.
6.6 Koper is onverkort aansprakelijk voor alle schade – waaronder gederfde winst – welke Gebruiker lijdt ten gevolge van de niet-nakoming van voormelde (verbods)bepaling.
6.7 Aflevering vindt plaats door het op de in de overeenkomst genoemde plaats van bestemming voorrijden van het transportmiddel waarmee de zaken worden vervoerd. De keuze van het transportmiddel staat Gebruiker vrij.
ARTIKEL 7 – Overmacht
7.1 Indien Gebruiker door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
7.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3 Onder overmacht van Gebruiker wordt verstaan elke van de wil van Gebruiker onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd.
7.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte, respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Gebruiker door haar leverancier, in welke gevallen Gebruiker de keuze heeft de levering uit te stellen of de (koop)overeenkomst te ontbinden.
7.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Gebruiker is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij de Koper, noch is Gebruiker daartoe gehouden na van de overeenkomst als bedoeld in lid 2.
ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Gebruiker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede ter zake van eventueel krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
8.2 Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Gebruiker op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Gebruiker niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.
8.3 Voordat de eigendom van de producten op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Gebruiker eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Koper zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
8.4 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Gebruiker zal Koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Gebruiker.
8.5 Indien en zolang Gebruiker eigenaar van de producten is, zal Koper Gebruiker onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Koper Gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Gebruiker eigenaar is, zich bevinden.
8.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Gebruiker.
ARTIKEL 9 – Reclame/klachten
9.1 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk en gedetailleerd aan Gebruiker worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten (of verrichting van de diensten) schriftelijk aan Gebruiker worden gemeld.
9.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
9.3 Koper zal alle door Gebruiker voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Gebruiker in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
9.4 Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Gebruiker geen controle op de reclame kan plaatshebben.
9.5 Het staat Koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Gebruiker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Koper en de producten blijven voor zijn risico.
9.6 Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Gebruiker zolang Koper enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Gebruiker niet is nagekomen.
9.7 Reclame betreffende geleverde producten (of verrichte werkzaamheden) kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten (of werkzaamheden) en alsnog te leveren producten (of werkzaamheden), ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst. Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door Gebruiker geven Koper nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Gebruiker op te schorten.
9.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Gebruiker niet in behandeling genomen en Gebruiker is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.
9.9 Indien Koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product (of dienstverlening), is de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering en met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 10 (garantie).
9.10 Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering (of uitvoering) kan de Koper schadevergoeding, danwel ontbinding van de Overeenkomst met Gebruiker vorderen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinde(n) kunnen worden aangewend, die door Gebruiker is getoond, genoemd of vermeld. Evenmin is Gebruiker in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door Gebruiker aan Koper verkochte zaken of geleverde diensten.
ARTIKEL 10 – Garantie
10.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Gebruiker genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal Gebruiker de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Gebruiker en Koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Gebruiker ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Gebruiker tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
10.2 Indien Gebruiker producten aan Koper aflevert welke Gebruiker van toeleveranciers heeft verkregen, is Gebruiker nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Gebruiker ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie, danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door Gebruiker aan Koper geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de Koper. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie, dan wel onderdelengarantie, bij de toeleverancier van Gebruiker te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Koper. Alle verzendkosten van Koper naar Gebruiker zijn te allen tijde voor rekening van Koper. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door Gebruiker verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.
10.3 De Koper en zijn afnemers zijn verplicht de aanwijzingen van Gebruiker aangaande het gebruik van de producten op te volgen, alsmede zich bij de presentatie van de producten te houden aan de richtlijnen, zoals die door Gebruiker en/of haar leveranciers en/of de producenten worden verstrekt en bekend gemaakt Gebruiker staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake het gebruik van de producten, noch staat Gebruiker in voor zodanige adviezen of instructies van Koper aan zijn afnemers.
10.4 De producten blijven volledig voor risico van Koper in het geval door Gebruiker aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Gebruiker en niet in redelijkheid van Koper verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.
10.5 Mocht de Koper eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker verrichten of door anderen laten verrichten, dan zal Gebruiker niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Koper of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.
10.6 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door Gebruiker worden aangeboden.
ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
11.2 De aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Koper is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom c.q. factuurbedrag kan worden aangewezen, is Gebruiker haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
11.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Gebruiker of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Koper Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de producten (diensten), c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij Koper redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
11.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Gebruikers aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
11.5 Indien bij levering van producten (diensten) door Gebruiker aan Koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten (diensten) en doeleinden, is Koper verplicht zich hieraan te houden.
ARTIKEL 12 – Opschorting en Ontbinding
12.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gebruiker Koper binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten; een en ander onverminderd Gebruiker haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden.
12.2 Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Gebruiker gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Gebruiker haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden.
12.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Gebruiker op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Gebruiker gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Gebruiker en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneind Gebruiker in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
ARTIKEL 13 – Intellectueel eigendom
13.1 Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en op grond van andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving, alsmede op intellectueel eigendomsrechten die rusten bij de merken welke Gebruiker op exclusieve basis vertegenwoordigt.
13.2 Alle door Gebruiker verkochte en/of geproduceerde goederen en/of verstrekte stukken waarvan het intellectueel eigendom aan Gebruiker toebehoort of dat rust bij de merken welke Gebruiker op exclusieve basis vertegenwoordigt – zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, overeenkomsten, offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, modellen etc., blijven eigendom van Gebruiker of haar leveranciers, respectievelijk producenten, ongeacht of aan de Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Koper voor het doel waarvoor deze aan de Koper ter beschikking zijn gesteld. Deze (aanGebruiker of haar leveranciers, respectievelijk producenten toebehorende) goederen en/of stukken mogen door de Koper, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, niet voor andere doeleinden worden gebruikt noch worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, noch worden gereproduceerd of bewerkt, noch worden gewijzigd of doorverkocht of ter kennis van derden worden gebracht. Koper is onverkort aansprakelijk voor alle schade – waaronder gederfde winst en de kosten voor het opstellen van de betreffende ontwerpen, modellen etc. – welke veroorzaakt is door (of verband houdt met) enig inbreuk op voormelde rechten. De Koper is verplicht Gebruiker direct op de hoogte te stellen zodra hem enige inbreuk op de rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel bekend is.
13.3 De Koper is gehouden de aan hem verstrekte goederen en/of stukken als hieronder lid 2 bedoeld, op eerste verzoek van Gebruiker binnen de daarvoor gestelde termijn te retourneren. Koper is onverkort aansprakelijk voor alle schade verband houdend met een niet tijdige retournering van de aan hem (Koper) verstrekte goederen en/of stukken, als hiervoor genoemd.
13.4 In geval van productie door Gebruiker van goederen naar tekeningen, monsters, modellen, ontwerpen, schetsen of andere aanwijzingen van of namens de Koper ontvangen, staat de Koper ervoor in dat deze vrij zijn van enig intellectueel eigendomsrecht. De Koper vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden ter zake.
ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
14.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Gebruiker en Koper op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
14.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Koper, zal deze Gebruiker steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Koper niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Gebruiker geaccordeerd, zal Gebruiker alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Koper zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke nietafdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Gebruiker vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Gebruiker heeft geweigerd aan de redelijke kosten voor het benodigde onderzoek – als hierboven bedoeld – te voldoen.
14.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt , zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker.
ARTIKEL 15 – Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
ARTIKEL 16 – Partiële nietigheid
Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
ARTIKEL 17 – Nawerking
De bepalingen van de tussen Gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van die overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van Gebruiker. Deze Voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.